Copyright © 2011 mp
    

 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom, bardzo dynamicznie rozwijajacej się w naszym kraju motoryzacji, rzeczoznawca szanownym Klientom proponuje usługi w zakresie:

Ocena stanu technicznego pojazdu i szacowanie wartości pojazdów

Na podstawie wykonanych oględzin pojazdu, sporządzana jest opinia informująca o stanie poszczególnych zespołów pojazdu – stan określany zawsze na dzień przeprowadzenia badań. Przed opisem wykonywane są niezbędne pomiary, jazda próbna, a w razie potrzeby badania w stacji kontroli pojazdów lub w autoryzowanych serwisach producenta pojazdu. Ocena stanu technicznego ma na celu zbadanie aktualnych parametrów pracy poszczególnych elementów zespołów pojazdu, porównanie ich z parametrami założonymi przez konstruktorów oraz określenie stopnia ich zużycia awaryjnego lub eksploatacyjnego wraz z ustaleniem przyczyn ich niesprawności. Oceny takie wykonuje się najczęściej przed i po naprawach powypadkowych, gwarancyjnych lub eksploatacyjnych w celu określenia ich zakresu lub skuteczności i jakości wykonania. Opinia określa zakres niesprawności poszczególnych zespołów oraz ewentualne przyczyny powstania niesprawności lub uszkodzeń w pojeździe. Opis stanu technicznego pojazdu jest przydatny do oceny rozmiaru zużycia eksploatacyjnego pojazdu, lub do określenia przyczyny jego uszkodzenia. Jest także niezbędny do ustalenia bezpośredniej przyczyny wystąpienia awarii technicznej. Ocena stanu technicznego pojazdu stanowi podstawę do dalszej analizy umożliwiającej dokonanie szacowania wartości rynkowej pojazdu.

Określenie wartości rynkowej pojazdu

Po identyfikacji pojazdu, ustalenia wyposażenia i ustaleniu stanu technicznego pojazdu, rzeczoznawca przy użyciu katalogów, informatorów lub programów informatycznych szacuje, wartość rynkową pojazdu. Najlepiej jeśli wyceniający sam ustala stan techniczny pojazdu bezpośrednio przed wyceną na podstawie przeprowadzenia własnych badań i oględzin pojazdu. Badanie takie, w tym dzięki wykorzystaniu elektronicznych przyrządów do badania grubości powłok lakierowych, pozwala na weryfikację przeprowadzenia ewentualnej wcześniejszej naprawy pojazdu. Na tej podstawie wydawana jest opinia dotycząca zakresu oraz jakości wykonanej lub wykonywanych wcześniej napraw blacharsko-lakierniczych i ich wpływu na wartość pojazdu. Możliwe jest także szacowanie wartości na podstawie opisów stanu technicznego, przekazanych rzeczoznawcy między innymi w aktach sądowych, ubezpieczeniowych. Rzeczoznawca szacowanie wartości przeprowadza na podstawie programów informatycznych: EUROTAX lub INFOEKSPERT.

Kiedy szacować rynkową wartości pojazdu?

Podstawą szacowania wartości pojazdu jest zlecenie.

Ustalenie zakresu pokolizyjnych uszkodzeń pojazdu.

Kolizja lub wypadek, niesie ze sobą określenie zakresu uszkodzeń pojazdu. Jest to wskazanie elementów i części pojazdu wymagających naprawy i wymiany, których celem jest przywrócenie pojazdu do stanu, w jakim był na chwilę przed kolizją lub wypadkiem. Celem wykonania oceny powypadkowej jest to określenie rozmiarów uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzenia, z ich kwalifikacją co do sposobu usunięcia. Niezbędnym elementem oceny powypadkowej jest szczegółowa dokumentacja fotograficzna obrazująca zakres i cechy deformacji stref pojazdu, oraz jego znaków identyfikacyjnych. Odbiorcami końcowymi ocen powypadkowych są m. In. zakłady ubezpieczeniowe dokonujące na ich podstawie likwidacji szkód. Opinia w tym zakresie obejmuje elektroniczną dokumentację fotograficzną uszkodzonego pojazdu, obejmującą wszystkie strefy deformacji lub uszkodzeń, cechy identyfikacyjne pojazdu.

Kosztorysowanie napraw.

Właściwe określenie kosztu naprawy pojazdu, zgodnie z technologią zalecaną przez producentów jest podstawą do rozliczenia się z warsztatem, któremu zlecono wykonanie naprawy, Towarzystwem Ubezpieczeniowym w przypadku odpowiedzialności z OC lub posiadanego ubezpieczenia AC. Poprawne wyliczenie kosztów naprawy po kolizji lub po wypadku ma znaczenie przy ustaleniu odszkodowania. Pamiętać jednakże należy, że pełny kosztorys jest wówczas, gdy w oględzinach pojazdu określono pełny zakres jego uszkodzeń. Przy pomocy odpowiednich programów komputerowych sporządzany jest kosztorys napraw dla samochodów osobowych, motocykli, samochodów ciężarowych, autobusów. Kosztorysy wykonywane są na ogólnie stosowanych i akceptowanych systemach kalkulacji Eurotax lub Audatex. Podstawą do wykonania kosztorysu może być opis uszkodzeń wykonany przez firmę ubezpieczeniową, warsztat naprawczy, opis własny Zleceniodawcy lub w oparciu o oględziny pojazdu wykonane przez rzeczoznawcę. Wykonanie kosztorysu można zlecić wysyłając opis uszkodzeń faksem lub e-mailem. Kosztorys zostanie wysłany pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin po wcześniejszym opłaceniu usługi. Każdy kosztorys zawiera pełny koszt robocizny, materiałów lakierniczych, kosztów dodatkowych (konserwacja, płyny eksploatacyjne itp.) oraz części zamiennych. Na życzenie wykonywane są kalkulacje z zastosowaniem części alternatywnych. Jeżeli prowadzisz warsztat naprawy samochodów i nie chcesz inwestować w drogie systemy kalkulacji - zamów kosztorys ! Szybko i bez wychodzenia z firmy otrzymasz profesjonalnie opracowany koszt naprawy pojazdu !

Weryfikacje kosztorysów.

Weryfikacja zasadności poniesienia kosztów napraw.

Wyliczenia wysokości tzw szkody "całkowitej"

Występuje wówczas, gdy ogólny koszt naprawy, przekracza określony próg opłacalności. W przypadku szkód z ubezpieczenia OC jest to 100% wartości, przy AC najczęściej jest to 70% wartości pojazdu na dzień zdarzenia. Właściciel pojazdu otrzymuje odszkodowanie, wyliczone jako różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu na dzień szkody i wartością pojazdu w stanie uszkodzonym (po szkodzie).

Weryfikacja sporządzonych wyliczeń.

Szacowanie ubytku rynkowej wartości pojazdu.

Wyliczenia związane z określeniem utraty rynkowej wartości przez pojazd, w związku z zaistniałą kolizją. Żadna naprawa, nawet ta najlepsza przeprowadzona w autoryzowanym serwisie, wykonana zgodnie z technologią producenta, nie przywraca pojazdowi jego pierwotnego stanu. Wartość pojazdu, który miał stłuczkę, jest niższa od wartości auta, które nie zostało uszkodzone. Wydaje się to być oczywistym, ponieważ jest ogólnie wiadome, że cena pojazdu powypadkowego w przypadku jego ewentualnej sprzedaży będzie niższa. Oferty sprzedaży wielu pojazdów zawierają informację, że sprzedawany pojazd jest bezwypadkowy. Podkreślenie tej cechy wiąże się oczywiście z jego większą wartością. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego odszkodowanie wypłacane przez firmę ubezpieczeniową powinno obejmować, oprócz kosztów jego naprawy, także sumę odpowiadającą różnicy między wartością tego pojazdu przed uszkodzeniem i po naprawie. Przy czym, co jest bardzo istotne, sąd najwyższy stwierdził w swym orzeczeniu, iż nie jest ważne, czy poszkodowany (właściciel uszkodzonego pojazdu) nosił się z zamiarem jego sprzedaży przed powstaniem kolizji.

Teza orzeczenia sądu najwyższego brzmi:
"odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy, także zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie". Wartość ubytku jest uzależniona od zakresu uszkodzeń pojazdu. Jeśli nie wiesz - zleć wykonanie opinii w przedmiocie utraty rynkowej wartości.

Ustalenie jakości przeprowadzonych w pojeździe napraw.

Ocenie poddawany jest sposób i jakość przeprowadzonej naprawy w pojeździe związanej z przywróceniem jego stanu technicznego sprzed zdarzenia, lub wynikającego ze zlecenia. W procesie naprawy pojazd powinien odzyskać nie tylko funkcjonalność użytkową, ale również walory estetyczne. Rzeczoznawca może ustalić zgodność przeprowadzonych napraw ze wskazanym wcześniej zakresem naprawy uszkodzeń lub zakresem zlecenia. Na podstawie dokonania odpowiednich badań diagnostycznych możliwe jest przeprowadzenie analizy poprawności technologii naprawy. Opinie takie mogą ustrzec użytkowników pojazdów przed stratami powstałymi na skutek niesolidnie przeprowadzonej naprawy lub niewłaściwie skalkulowanymi kosztami napraw, a także zapobiec przed skutkami groźnych wypadków drogowych przyczyn niewłaściwie wykonanych napraw.

Inspekcje pojazdów leasingowych lub objętych kredytem.

Cel - kontrola nad pojazdami znajdującymi się np. w leasingu, kredycie. Zdarzają się sytuacje gdy leasingobiorca lub kredytobiorca nie spłaca należnych rat, a uzyskane ze sprzedaży kwoty przejętych pojazdów, są znacznie niższe od spodziewanych. Wynika to między innymi ze złego stanu technicznego pojazdu, braku dbałości o pojazd. Może to być związane z tym, że użytkownik mający kłopoty finansowe rezygnuje z dokonywania zabiegów serwisowych i bieżących napraw, doprowadzając do zwiększenia zakresu uszkodzeń lub nawet zniszczeń istotnych zespołów pojazdu. Zaniedbania takie, nie tylko zmniejszają wartość pojazdu, ale także mogą doprowadzić do utraty gwarancji. Aby uniknąć opisanych wyżej sytuacji, proponujemy wykonywanie przez naszą firmę okresowej kontroli stanu pojazdu, tak zwanej "inspekcji" oraz jego wyceny. W szczególności polecam, korzystanie z naszych Usług, przed uruchomieniem postępowania windykacyjnego.

Określenie technologicznego czasu przestoju z tytułu naprawy jest związane z uzasadnionym czasem naprawy pojazdu, powiązane z zakresem uszkodzeń pojazdu.

Opiniowanie o skuteczności napraw powypadkowych.

Wykonujemy opinie mające na celu stwierdzenie czy wykonana naprawa blacharsko-lakiernicza została wykonana prawidłowo i bez uszczerbku dla pojazdu. Uwzględniamy następujące kryteria:

Weryfikacja stanu pojazdu przez zakupem.

Sprawdzenie pojazdu pod kątem ewentualnych wcześniej przeprowadzonych napraw.

Zapraszam do korzystania z oferowanych usług.

do góry

Adres firmy:

SPECMOT

Biuro Usług Technicznych

Krzysztof Kuźmicki
ul. Kruczkowskiego 12
83-330 Żukowo

tel/fax 058 622 21 74
 
 t. kom. 0600 45 80 97

specmot@3net.pl

k.kuzmicki@wp.pl

www.specmot.3net.pl

Dojazd

SPECMOT Rzeczoznawca Samochodowy Kuźmicki Krzysztof Żukowo

Proszę kliknij raz na jakiś czas